شیمیایی

از جمله تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا، خطاب به مسئلوین ، ایجاد و ارتقای توان و آمادگی حداکثری کشور،در برابر تهدیدات شیمیایی است  علاوه بر... این ، بخشی از پنجمین بند از سیاست های کلی پدافندغیرعامل