کشاورزی

با توجه به تهدیدات دشمنان در زمینه انتقال آفات و همچنین تحریم‌های آمریکا و حامیان آنان در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی،دومین نمایشگاه صنعت بومی در حوزه صنعت کشاورزی برگزار خواهد شد: